Ataman Talks About Ukrainian Refugee and Black Sea Environmental Crisis with Congresswomen Lisa Blunt Rochester

Ataman Talks About Ukrainian Refugee and Black Sea Environmental Crisis with Congresswomen Lisa Blunt Rochester
Dr. Serge Tsapenko (Ataman) and Congresswomen Blunt Rochester, Constituent Resource Fair - 2023

On August 3, 2023, Congresswoman Lisa Blunt Rochester proudly hosted the Constituent Resource Fair, a monumental event designed to bridge connections and extend invaluable resources to the community. Held at the Wilmington University's New Castle Campus in the Audrey K. Doberstein Admissions Center, this gathering epitomized Congresswoman Rochester's unwavering commitment to her constituents.

The event saw participation from over 40 esteemed agencies and organizations, encompassing sectors from the Delaware Department of Justice to the Food Bank of Delaware. Attendees had the unique privilege of directly engaging with a plethora of services and initiatives, offering insights spanning healthcare, veteran affairs, and community outreach. It was an enriching experience that left an indelible mark on all who attended.

The International Marine Business Association was honored to have Dr. Serge Tsapenko as its representative at this event. The conference covered a broad spectrum of topics, but the primary focus lay on issues concerning Ukraine, the ongoing efforts in refugee support, and pressing environmental challenges that demand global attention.

Dr. Tsapenko, with his deep knowledge and experience, shed light on the fascinating history and current lives of Ukrainian Cossacks residing in Delaware. Their stories, especially in recent times, intertwine with the plight of Ukrainian refugees seeking solace and support in foreign lands. Dr. Tsapenko also emphasized the environmental threats looming over the Black Sea, an issue that warrants international collaboration.

Ukrainian Refugee Crisis

One of the standout moments of the conference was Dr. Tsapenko's constructive dialogue with Rabbi Michael Beals. Their discussion centered around bolstering efforts to provide much-needed aid to refugees hailing from Ukraine. Both parties recognized the urgency of the situation and agreed to continue these vital negotiations in a subsequent meeting planned for the near future.


About the IMBA: The International Marine Business Association (IMBA) serves as a pivotal Ukrainian and international marine association, representing a broad spectrum of the marine industry, including sea and river transport, the fishing sector, shipping and navigation companies, ports, and shipyards. Established from the merger of the Marine Association and the Association of Manufacturers in 2020, its roots trace back to 2014 with the founding of MMA. IMBA is unwavering in its mission to advocate for its members, fostering unity for potential collaborative projects, and providing public protection. They are instrumental in representing industry interests in public policy, analyzing and disseminating critical industry data, promoting synergies among members, and facilitating their expansion into the global marketplace.

IMBA Press Release 


UKRANIAN:
3 серпня 2023 року конгресвумен Ліза Блант Рочестер з гордістю провела Ярмарок ресурсів для виборців, величезну подію, створену для того, щоб побудувати мости співпраці та надати незамінні ресурси спільноті. Захід відбувся у Кампусі Нью-Касл Вілмінгтонського університету в Центрі прийому Аудрі К. Доберштайн. Ця подія була символом незмінної відданості конгресвумен Рочестер її виборцям. На заході взяли участь понад 40 авторитетних агентств та організацій, охоплюючи сектори від Департаменту юстиції штату Делавер до Банку харчування Делавер. Учасники мали унікальний привілей безпосереднього спілкування з численними службами та ініціативами, які пропонували огляди в сфері охорони здоров'я, питань ветеранів та громадської діяльності. Це був збагачуючий досвід, який залишив незабутній слід у всіх присутніх.

Міжнародна асоціація морського бізнесу проводить критичні діалоги: Проблеми України та екологічні виклики Чорного моря стають в центрі уваги в Делаверському державному університеті

У Делаверському державному університеті відбулася важлива зустріч, на яку були запрошені представники як федерального уряду США, так і уряду штату Делавер. Ця подія підкреслювала не лише стратегічну важливість, але й дух співпраці між різними рівнями уряду. Серед поважних учасників була конгресвумен Блант Рочестер, яка представляє виборчий округ штату Делавер у Палаті представників США.

Міжнародна асоціація морського бізнесу була пишна, що доктор Сергій Цапенко представляв її на цьому заході. Конференція охоплювала широкий спектр питань, але основна увага була приділена проблемам України, поточним зусиллям з підтримки біженців та актуальним екологічним проблемам, які вимагають глобальної уваги.

Доктор Цапенко, маючи глибокі знання та досвід, розповів про захоплюючу історію та сучасне життя українських козаків, які проживають в Делавері. Їх історії, особливо в останні часи, переплітаються з долею українських біженців, які шукають притулку та підтримку в інших країнах. Доктор Цапенко також акцентував увагу на екологічних загрозах, які нависають над Чорним морем, питання, що вимагає міжнародної співпраці.

Одним з видатних моментів конференції став конструктивний діалог доктора Цапенка з рабином Майклом Білзом. Їх обговорення було спрямоване на посилення зусиль з надання необхідної допомоги біженцям з України. Обидві сторони визнали терміновість ситуації та домовилися продовжити ці життєво важливі переговори на наступній зустрічі в найближчому майбутньому.

RUSSIAN:
3 августа 2023 года конгрессвумен Лиза Блант Рочестер с гордостью провела Ярмарку ресурсов для избирателей, величественное событие, созданное для укрепления связей и предоставления ценных ресурсов обществу. Мероприятие прошло в Кампусе Нью-Касл Университета Вилмингтон в Приемном центре Аудри К. Доберштайн. Этот форум стал символом неизменной преданности конгрессвумен Рочестер её избирателям. На событии присутствовали более 40 авторитетных агентств и организаций, охватывая отрасли от Департамента юстиции штата Делавер до Банка продовольствия Делавер. Участники имели уникальную возможность напрямую взаимодействовать с различными службами и инициативами, предоставляя обзоры в области здравоохранения, ветеранских дел и общественной деятельности. Это был обогащающий опыт, который оставил неизгладимый след в сердцах всех присутствующих.

Международная ассоциация морского бизнеса ведет критические диалоги: Проблемы Украины и экологические вызовы Черного моря становятся центром внимания в Делавэрском государственном университете

В Делавэрском государственном университете состоялась важная встреча, на которую были приглашены представители как федерального правительства США, так и правительства штата Делавэр. Это событие подчеркивало не только стратегическую важность, но и дух сотрудничества между различными уровнями правительства. Среди уважаемых участников была конгрессвумен Блант Рочестер, представляющая в палате представителей США избирательный округ штата Делавэр.

Международная ассоциация морского бизнеса была горда тем, что доктор Серж Цапенко представлял ее на этом мероприятии. Конференция охватывала широкий спектр вопросов, но основное внимание было уделено проблемам Украины, текущим усилиям по поддержке беженцев и насущным экологическим проблемам, требующим глобального внимания.

Доктор Цапенко, обладая глубокими знаниями и опытом, рассказал о захватывающей истории и современной жизни украинских казаков, проживающих в Делавэре. Их истории, особенно в последнее время, переплетаются с трагической судьбой украинских беженцев, ищущих убежища и поддержки в чужих странах. Доктор Цапенко также подчеркнул экологические угрозы, нависающие над Черным морем, вопрос, требующий международного сотрудничества.

Одним из ярких моментов конференции стал конструктивный диалог доктора Цапенко с рабби Майклом Билзом. Их обсуждение было сосредоточено на усилении усилий по предоставлению необходимой помощи беженцам из Украины. Обе стороны признали насущность ситуации и договорились продолжить эти жизненно важные переговоры на предстоящей встрече в ближайшем будущем.